Inleiding

Holland Rijnland is met een gevarieerd Hollands landschap en rijke cultuur in het hart van de Randstad een zeer aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren. Door samen te werken, willen we dit verder versterken.

Het karakter van onze regio biedt kansen. De economie groeit en onze bevolking is steeds beter opgeleid. Tegelijkertijd zien wij een aantal maatschappelijke opgaven waarbij regionale samenwerking - in aanvulling op een lokale of subregionale aanpak - verschil kan maken. De woningmarkt is krap, steeds meer bedrijven vestigen zich hier en het wordt drukker op de weg en in het openbaar vervoer. De vraag naar zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners stijgt. Ons klimaat verandert en vereist investeringen in duurzame energie. Deze vraagstukken zullen grotendeels lokaal moeten worden opgelost, maar voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk om ook op regionaal niveau keuzes te maken.

In deze agenda staan de producten en diensten die de organisatie Holland Rijnland in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de periode 2019-2023 wil leveren. De juridische basis voor deze agenda is geborgd in de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Colleges en raadsleden zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regionale agenda (zie hoofdstuk 2, Rode Draden).

‘De gemeenteraad wil goed worden betrokken bij belangrijke thema’s met voldoende ruimte en tijd voor (lokale) participatietrajecten.’

- Nieuwkoop -

Deze regionale agenda vervangt de ‘inhoudelijke agenda 2016-2020 Holland Rijnland’ en geeft voor de periode 2019-2023 richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van Holland Rijnland. Jaarlijks geven we in de begroting aan welke activiteiten de organisatie Holland Rijnland uitvoert om de totstandkoming van de producten uit deze regionale agenda te ondersteunen en welke kosten dit met zich meebrengt. Ook de opgedragen uitvoerende taken zijn hierin benoemd. De uitwerking in de begroting geeft bestuurders en raden de mogelijkheid tot bijsturing. Uiteraard spelen beide partijen ook een rol bij het richting geven aan de producten zelf. Dit leggen we vast in plannen van aanpak.


We streven naar een vernieuwde werkwijze. De portefeuillehouders uit de verschillende gemeenten zijn collectief opdrachtgever voor de producten die Holland Rijnland levert.

Wanneer zij dit wenselijk vinden, wijzen zij één of meerdere bestuurlijke trekkers aan. De bestuurders zijn met elkaar in gesprek over de verschillende producten en leggen verbindingen hiertussen. De inhoud van de producten is leidend voor de (overleg)vorm en het besluitvormingsproces dat we met elkaar afspreken. Raden worden aan de voorkant betrokken waar dit wenselijk is. We benutten de besluitvormingsstructuur die Holland Rijnland biedt op een flexibele manier, passend bij de inhoud en de behoeften van gemeenten. Bestuurlijke drukte wordt voorkomen. We komen met de betreffende portefeuillehouders bij elkaar op het moment dat dit nuttig is. Het is wel handig van tevoren een aantal mogelijke overlegmomenten vast te leggen. De portefeuillehouders bepalen welke producten zij willen laten vaststellen door het Algemeen Bestuur.

'Wat ons betreft krijgen integrale denktanks structureel inbedding in de Holland Rijnland samenwerking met actieve inbreng vanuit alle betrokken gremia.'

- Noordwijk -