4.

Maatschappij

Holland Rijnland faciliteert regionale kennisdeling en beleidsafstemming in het sociaal domein. Het gaat om bestuurlijk en ambtelijk overleg, inspiratiesessies en kennisbijeenkomsten. Zo draagt het regionale platform bij aan de transformatie van het sociaal domein en een effectieve aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Belangrijke thema’s die afstemming vereisen, zijn de decentralisatie van de maatschappelijke zorg, arbeidsmarktbeleid en jeugdhulp. Door samen op te trekken, zijn gemeenten tevens een krachtige gesprekspartner richting het Rijk en regionaal georganiseerde partners op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en zorg.


Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid

Samen met partners in de regio zetten de gemeenten zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Holland Rijnland vervult hierbij een aanjaagfunctie.

Deze aanjaagfunctie is onderdeel van het convenant Bondgenootschap Geletterdheid 2017-2020. In het verlengde hiervan trekt Holland Rijnland ook subsidies aan om de impact van de regionale aanpak van laaggeletterdheid te vergroten. Dit is van belang omdat de regio naar schatting 50.000 laaggeletterden (tussen de 16 en 65 jaar) telt. Zij hebben moeite met lezen en schrijven, waardoor het voor hen lastig is goed te participeren in onze (digitaliserende) samenleving. Het bevorderen van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en minder beroep op sociale voorzieningen, maar het helpt mensen vooral uit een isolement.

'Om de inzet in het terugdringen van laaggeletterdheid nog beter te laten functioneren, vinden wij het belangrijk om onze ervaringen met andere gemeenten te delen.

- Alphen aan den Rijn -

Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio

Holland Rijnland coördineert de samenwerking binnen de jeugdhulpregio. Dit omvat met name:

  • Vertegenwoordiging van de jeugdhulpregio, onder andere in het Bestuurlijk Netwerk Jeugd 42;
  • Projectcoördinatie regionale werkagenda jeugd;
  • Coördinatie uitvoering transformatieplan jeugd en beheer bijbehorende transformatiemiddelen (transformatiefonds jeugd).


Voor een goede uitvoering van de jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten (boven)regionaal met elkaar afstemmen en bepaalde opgaven gezamenlijk oppakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het waarborgen van een

kwalitatief goed zorglandschap voor kinderen en gezinnen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, maar ook voor het beperken van de administratieve lastendruk voor jeugdhulpaanbieders. Het Rijk spreekt de gemeenten bovendien aan als jeugdhulpregio.


Zo ook voor het inzetten van de middelen uit het transformatiefonds jeugd. Met deze middelen geven twaalf gemeenten uitvoering aan het ‘Transformatieplan Jeugd 2018-2020 Holland Rijnland’. Hiervoor stelt het Rijk voor de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal € 3,4 miljoen beschikbaar aan de jeugdhulpregio. Het beheer van deze middelen en de projectcoördinatie van de regionale beleidsopgaven op het terrein van jeugd zijn belegd bij Holland Rijnland.

‘Het tot uitvoer brengen van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid convenant is belangrijk. Volgend jaar bekijken we: hoe nu verder. Wellicht is het dan aan de subregio om dit verder op te pakken.’

- Leiden -
‘In het sociaal domein zien we een verkleinings-
tendens, steeds meer wordt lokaal
of subregionaal
opgepakt. Tegelijkertijd rekent het Rijk op
sterke regio’s.’

- Voorschoten -

Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp)

De uitvoering van de jeugdhulp is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en wordt grotendeels uitgevoerd door gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De TWO Jeugdhulp ondersteunt de gemeenten bij het maken van lokale, subregionale keuzes over de contractvorm en voorwaarden. De inkoopstrategie, het inkoopplan en de begroting vormen de basis van de inkoopprocedure. Ook in de komende periode willen gemeenten gebruikmaken van de TWO Jeugdhulp.


Voor de controle op de naleving van de contracten is het accountmanagement ingericht. De beschikbare sturingsmiddelen, zoals de managementinformatie en de monitoringsgegevens, vormen daarbij belangrijke onderdelen.

In de accountgesprekken komt een aantal onderwerpen structureel aan de orde en daarvan wordt onder andere gerapporteerd in de halfjaarrapportage en de jaarrapportage. Daarnaast draagt de informatie bij aan het verder ontwikkelen van kennis over de verschillende deelsectoren en het ontwikkelen van beleidsvragen.


Inkoop en contractmanagement van jeugdhulpaanbieders vereisen specialistische kennis die is gebundeld bij TWO Jeugdhulp. De gemeenten zien meerwaarde bij kennisdeling en afstemming van de inkoopstrategie. Een ander motief voor samenwerking is de beperking van administratieve lasten voor zorgaanbieders en het behoud van het zorglandschap.


Uitvoering jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland wordt ingezet als betrokken professionals zich zorgen maken over een ontwikkelingsbedreiging van een kind onder de 18 jaar. De voorzitter en secretaris van de Jeugdbeschermingstafel zijn in dienst van Holland Rijnland.


De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel leidt het gesprek tussen de melder en een medewerker of onderzoeker van de Raad van voor de Kinderbescherming en - in bepaalde gevallen - ook een medewerker namens de gecertificeerde instelling.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

Als uitvoeringsorganisatie heeft het RBL de structurele taak om voor elf gemeenten binnen Holland Rijnland de wettelijke leerplichtfunctie (5- tot 16-jarigen), de kwalificatieplicht (16- en 17-jarigen) en de RMC-functie (18- tot 23-jarigen) uit te voeren. De kern van het werk bestaat uit het (aan)spreken en begeleiden van kinderen en jongeren (en hun ouders) die kort- of langdurig niet naar school gaan, dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn. Het RBL werkt hierbij nauw samen met scholen, hulpverleners, gemeenten en andere ketenpartners. Ook speelt het RBL een coördinerende rol bij het regionale VSV-programma ‘Op naar de finish’. Hierin werken scholen, gemeenten en RBL samen om gericht en effectief acties te ondernemen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.


‘In het sociale domein vervult Holland Rijnland een belangrijke rol bij de beleidsafstemming, de regionale inkoop TWO jeugdhulp, de aanpak van laaggeletterdheid, de uitvoering van de jeugdbeschermingstafel en het Regionaal Bureau Leerplicht.'

- Katwijk -

Het RBL speelt de komende periode in op een aantal actuele ontwikkelingen:

  • In de praktijk blijkt dat de mate van regie van grote invloed is op de duur van het schoolverzuim. In toenemende mate nemen consulenten van het RBL de rol van procesregisseur op zich, wanneer er geen duidelijke regie is in complexe thuiszitterscasuïstiek. Vanuit deze procesregierol draagt het RBL bij aan het verkorten van het thuiszitten.
  • De leer- en kwalificatieplicht geldt niet voor 18-plussers. Omdat verzuim een indicatie kan zijn van vroegtijdig schoolverlaten, pakt het RBL ook het 18+ verzuim op. Het RBL werkt er aan om deze verzuimaanpak méér risicogestuurd te maken.
  • De komende jaren zet het RBL extra in om jongeren zonder werk en opleiding thuis te bezoeken. De inzet hierbij is begeleiding naar school, werk, of hulpverlening, in nauwe samenwerking met lokale partners.  • Het RBL heeft vanaf 2019 de nieuwe wettelijke taak een sluitend vangnet te creëren voor ‘jongeren in kwetsbare posities’. Dit zijn jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Entreeonderwijs, VMBO Basis Beroeps of VMBO Leerwerktraject.
  • Het RBL wil meer data-gedreven werken. Hiertoe ontwikkelt het een dashboard dat gemeenten en scholen op elk moment een actueel overzicht biedt van relevante trends op het gebied van verzuim, thuiszitten en schooluitval, om zo sneller te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.
  • In het recente jaarverslag staat meer gedetailleerde informatie over de aanpak van het RBL en de hiermee geboekte resultaten.
‘Terwijl ieder kind recht heeft op onderwijs, lukt het nog niet om alle thuiszitters onderwijs te geven. Daar zijn vele oorzaken voor en tegelijkertijd worden er veel initiatieven ontplooid. Het is van groot belang om dit onderwerp bestuurlijk op de regionale agenda te houden.’

- Hillegom -

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Door het volgen van onderwijs kunnen jeugdigen zich ontplooien en ontwikkelen. Door het behalen van een startkwalificatie voldoen zij aan het minimale niveau dat nodig is om een goede kans te maken op de arbeids-markt en mee te doen in de samenleving.

Het regionaal uitvoeren van de wettelijke taken heeft vele voordelen, zoals eenduidig beleid, een hogere kwaliteit, efficiency, schaalvoordelen en makkelijke samenwerking met andere regionaal georganiseerde partners zoals scholen.