5.

Strategisch positioneren Holland Rijnland

Een gerichte lobby en belangenbehartiging levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze regionale agenda. Het gaat om optreden naar provincie, Rijk en andere belangrijke gremia om onze regionale doelen te bereiken, via lobby en subsidiewerving.

Lobby en strategische positionering Holland Rijnland

De lobby is gekoppeld aan de verschillende inhoudelijke onderwerpen waarop Holland Rijnland samenwerkt. We bundelen daartoe de lobbyonderwerpen in een overzichtelijke agenda die we regelmatig actualiseren. De keuze om voor een bepaald thema te lobbyen, hangt af van de actualiteit en de gedeelde belangen van gemeenten.


Holland Rijnland organiseert de afstemming, de terugkoppeling, de tussentijdse rapportage en waar nodig de bijsturing rond de lobby. Zo kunnen we het belang van onze regio maximaal behartigen. Holland Rijnland neemt ook deel aan tal van bestuurlijke overleggen waar we het regiobelang inbrengen.

Dit varieert van stuurgroepen voor concrete infrastructurele projecten tot bijvoorbeeld deelname aan de Economic Board Zuid Holland.


Ook werken we samen aan positieverbetering van onze regio binnen de provincie Zuid-Holland en in relatie tot andere regio’s, met name richting de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Metropoolregio Amsterdam en Midden-Holland. Hiertoe stellen we een gezamenlijke visie op met daarin de uitgangspunten die voor onze regio van belang zijn. Waar nodig trekken we gezamenlijk op met omliggende regios en leren we van hen en ook van verder weg gelegen regio’s.

‘Voor de toekomst van Noordwijk, de Duin- en Bollenstreek en het hart van de Randstad, is het essentieel dat we samen optrekken richting een veranderend krachtenveld. In dat positiespel is Holland Rijnland het instrument.'

- Noordwijk -

Regionaal Investeringsfonds

Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zetten we onze lobby en belangenbehartiging extra kracht bij. Wie meebetaalt, bepaalt mee. Holland Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer van het Regionaal Investeringsfonds. Het RIF loopt nog tot en met 2024. Alleen de gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland, betalen mee aan het RIF. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de bereikbaarheid en de leefbaarheid (Groenprogramma) van de regio te verbeteren.


Stimuleren innovatie via het cofinancieringsfonds

In 2016 stemde het Algemeen Bestuur in met het cofinancieringsfonds Holland Rijnland. Het fonds is bedoeld voor initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland. Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief ook actueel, kansrijk, opschaalbaar en duurzaam van aard zijn. Het deel dat Holland Rijnland financiert, is bedoeld als multiplier om externe gelden aan te trekken. Tot nog toe blijkt elke euro cofinanciering vanuit Holland Rijnland te leiden tot een investering van € 20,-. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen, ondernemingen en andere overheden) het grootste deel van de investering financieren. Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de monitoring, de communicatie en de stimulering van projecten vanuit het cofinancieringsfonds en signalering van aanvullende subsidiemogelijkheden


'Regionaal investeren in opgaven is van belang. Bewezen is dat een investeringsplan voor bijvoorbeeld ruimtelijke opgaven de katalysator kan zijn voor meer financiële middelen.'

- Lisse -